dimecres, 30 d’agost de 2006

Zoologia

Hèrptils a la conca de la Tordera

La conca del riu Tordera inclou part dels massissos del Montseny, el Montnegre, les Guilleries, el nord del Maresme i tota la meitat sud de la Selva. L'entramat de recs, sèquies, torrents, rierols i rieres menors que tributen als afluents de la Tordera creen un espai molt adequat per al desenvolupament de comunitats de vertebrats que depenen en major o menor mesura de la proximitat de l'aigua o dels ambients d'ecotó que s'estableixen entre el medi fluvial i lacustre i els ecosistemes de l'entorn.

Un grup especialment afavorit per aquest entorn és el dels hèrptils. La important llista d'espècies citades a la zona és un clar exemple d'aquesta riquesa faunística.
Malgrat tot, la perdua d'hàbitat per la dessecació o colmatació de les basses i estanys, la contaminació de l'aigua i la mort d'exemplars per causes antròpiques suposa una pressió continua que està reduïnt de manera alarmant les poblacions de diferents espècies d'amfibis i rèptils.

(Fotografies de Javier Romera)


Gripau corredor (Epidalea calamita)


Granota pintada (Discoclosus pictus)Reineta (Hyla meridionalis)


Gripau d'esperons (Pelobates cultripes)


Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)


Granota verda (Pelophylax perezi)


Tòtil (Alytes obstetricans)


Gripau comú (Bufo bufo)


Salamandra (Salamandra salamandra)


Vidriol (Anguis fragilis)Sargantaner petit (Psammodromus hispanicus)


Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus)


Serp verda juvenil (Malpolon monspessulanus)Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)Serp de collar (Natrix natrix)Dragó comú (Tarentola mauritanica)Hèrptils presents a la comarca de la Selva


CLASSE REPTILIA

Ordre Chelonia
Família Emydidae: Emys orbicularis (Tortuda d'estany), Trachemys scripta (Tortuga de tempes rojes)
Família Bataguridae: Mauremys leprosa (Tortuga de rierol)
(No s'inclouen les famílies Chelonidae i Dermochelydae, tortugues marines, en ser espècies pelàgiques molt rares al litoral de la Selva).

Ordres Squamata
Subordre Lacertilia
Família Gekkonidae: Tarentola mauritanica (Dragó comú), Hemidactylus turcicus (Dragó rosat)
Família Lacertidae: Psammodromus algirus (Sargantaner gros), Psammodromus hispanicus (Sargantaner petit), Timon lepidus (Llangardaix ocel·lat), Lacerta bilineata (Llangardaix verd o lluert), Podarcis muralis (Sargantana roquera), Podarcis hispanica (Sargantaca ibèrica)
Família Anguidae: Anguis fragilis (Vidriol)
Família Scindidae: Chalcides striatis (Lludrió llistat)

Subordre Serpentes
Família Colubridae: Hemorrhois hippocrepis (Serp de ferradura), Malpolom monspessulanus (Serp verda), Rinechis scalaris (Serp blanca), Zamenis longissimus (Serp d'Esculapi), Natrix maura (Serp d'aigua), Natrix natrix (Serp de collar), Coronella austriaca (Serp llisa septentrional), Coronella girondica (Serp llisa meridional)
Família Viperidae: Vipera aspis (Escurçó pirinenc)


CLASSE AMPHIBIA

Ordre Urodela
Família Salamandridae: Salamandra salamandra (Salamandra), Calotriton arnoldi (Tritó del Montseny), Lissotriton helveticus (Tritó palmat), Triturus marmoratus (Tritó verd)

Ordre Anura
Família Discoglossidae: Discoglossus pictus (Granota pintada), Alytes obstetricans (Tòtil)
Família Pelobatidae: Pelobates cultripes (Gripau d'esperons)
Família Pelodytidae: Pelodytes punctatus (Granoteta de punts)
Família Bufonidae: Bufo bufo (Gripau comú), Epidalea calamita (Gripau corredor)
Família Hylidae: Hyla meridionalis (Reineta)
Família Ranidae: Pelophylax perexi (Granota verda), Rana temporaria (Granota roja)


Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...