dimecres, 15 de juliol de 2009

Caça temporada 2009-2010

RESOLUCIÓ MAH/1970/2009, de 30 de juny, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2009-2010 en tot el territori de Catalunya.


Atesos l'article 23 de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça, i l'article 25 del seu Reglament, de 25 de març de 1971, sobre limitacions i períodes hàbils de caça aplicables a les diferents espècies;

Atès el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals;Atesa la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat;

Vist que els consells territorials de Caça i el Consell de Caça de Catalunya han informat del projecte, segons el que estableixen els articles 4.b) i 6.a) del Decret 108/1985, de 25 d'abril;Vistos els informes dels serveis tècnics competents, i a proposta de la Direcció General del Medi Natural,

Resolc:

.1 Espècies cinegètiquesLes espècies que poden ser objecte d'aprofitament cinegètic en el territori de Catalunya en la temporada 2009-2010 són les que figuren a l'annex 1 de l'Ordre de 17 de juny de 1999 (DOGC núm. 2922, de 2 de juliol de 1999), per la qual s'estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya, amb l'excepció de l'estornell negre (Sturnus unicolor), que no es considera espècie susceptible d'aprofitament cinegètic.

.2 Períodes hàbils de caça menor a tot el territori de CatalunyaEn el territori de Catalunya per a la temporada 2009-2010 els períodes hàbils de caça menor són els següents:2.1 Caça menor en general.Entre el segon diumenge d'octubre (dia 11) i el primer diumenge de febrer (dia 7), ambdós inclosos.
2.2 Previsions singulars per a determinades espècies.Per a la perdiu roja (Alectoris rufa) i la perdiu xerra (Perdix perdix), el període hàbil de caça és el comprès entre el segon diumenge d'octubre (dia 11) i el primer diumenge de gener (dia 3), ambdós inclosos.Per a l'ànec griset (Anas strepera) i la fredeluga (Vanellus vanellus) el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d'octubre (dia 11) i el tercer diumenge de gener (dia 17), ambdós inclosos.
2.3 Mitja veda.
2.3.1 La caça en el període de mitja veda només es pot practicar en els terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu pla tècnic de gestió cinegètica.
2.3.2 S'estableixen com a períodes i dies hàbils per a la caça de les espècies guatlla (Coturnix coturnix), tórtora (Streptopelia turtur), tudó (Columba palumbus), colom roquer (Columba livia), garsa (Pica pica), i estornell vulgar (Sturnus vulgaris) els següents:
a) Barcelona.Dies hàbils: dies 16, 23 i 30 d'agost i dia 6 de setembre.
b) Girona.Dies hàbils: dijous, diumenges i festius no locals dins el període comprès entre el 15 d'agost i el 6 de setembre, ambdós inclosos.
c) Lleida.Dies hàbils: dijous, dissabtes, diumenges i festius dins el període comprès entre el 15 d'agost i el 13 de setembre.
d) Tarragona.Dies hàbils: dies 16, 23 i 30 d'agost i dia 6 de setembre.La caça de la tórtora, el tudó, el colom roquer, l'estornell vulgar i la garsa s'ha de realitzar des de llocs fixos.
e) Terres de l'Ebre.Dies hàbils: dies 16, 23 i 30 d'agost i dia 6 de setembre.La caça només s'ha de realitzar des de llocs fixos i no es permet l'ús de gossos.Resta prohibida la caça de la guatlla.

.3 Dies hàbils per a la caça menor

Durant els períodes hàbils per a la caça menor descrits als apartats 2.1 i 2.2, en els terrenys cinegètics d'aprofitament comú, l'exercici de la caça resta limitat als dijous, diumenges i festius, i en el cas de la falconeria, també els dissabtes.En els terrenys cinegètics de règim especial, els dies hàbils són els que estableix el corresponent pla tècnic de gestió cinegètica, excepte per a la perdiu xerra que serà exclusivament un dia per setmana i quedarà fixat en l'esmentat pla.

.4 Períodes hàbils de caça major a tot el territori de Catalunya

En el territori de Catalunya per a la temporada 2009-2010 els períodes hàbils de caça major són els següents:
4.1 Caça del porc senglar (Sus scrofa).Entre el primer diumenge de setembre (dia 6) i el primer diumenge de febrer (dia 7), ambdós inclosos.
4.2 Caça de l'isard (Rupicapra pyrenaica), la cabra salvatge (Capra pyrenaica subsp. hispanica), el cérvol (Cervus elaphus), la daina (Dama dama) i el mufló (Ovis musimon).En les reserves nacionals de caça i les zones de caça controlada el període hàbil de caça és el que indiquin els diferents plans tècnics de gestió cinegètica.En les àrees privades i locals de caça, el període hàbil de caça de l'isard és entre el segon diumenge d'octubre (dia 11) i el quart diumenge de desembre (dia 27), ambdós inclosos i per a ambdós sexes. El període hàbil de caça de la cabra salvatge és entre el primer diumenge de març (dia 7) i el darrer dissabte de maig (dia 29), ambdós inclosos i exclusivament per a mascles, i entre el segon diumenge d'octubre (dia 11) i el darrer dilluns de desembre (dia 28), ambdós inclosos i per a ambdós sexes. El període hàbil del cérvol és entre el segon diumenge de setembre (dia 13) i el quart diumenge d'octubre (dia 25), ambdós inclosos i exclusivament per a mascles i en la modalitat d'acostament, i entre el quart diumenge d'octubre (dia 25) i el quart diumenge de febrer (dia 28), ambdós inclosos i per a ambdós sexes. El període hàbil de la daina i del mufló és entre el segon diumenge d'octubre (dia 11) i el segon diumenge de febrer (dia 14), ambdós inclosos i per a ambdós sexes.Per a l'isard i la cabra salvatge només es permet la modalitat de caça per acostament.
4.3 Caça del cabirol (Capreolus capreolus). En les reserves nacionals de caça i les zones de caça controlada el període hàbil de caça és el que indiquin els plans tècnics. En les àrees privades i locals de caça el període hàbil és entre el primer diumenge de setembre (dia 6) i el tercer diumenge de novembre (dia 15), ambdós sexes i en qualsevol modalitat, i entre el segon diumenge d'abril (dia 11) i l'últim diumenge de juliol (dia 25), exclusivament per a mascles i en les modalitats d'aguait o acostament..5 Dies hàbils per a la caça majorDurant el període hàbil esmentat als apartats 4.1 i 4.2, en els terrenys cinegètics d'aprofitament comú, la caça del porc senglar i el mufló queda limitada als diumenges i festius. A les comarques de les províncies de Barcelona, Lleida i Girona s'afegeixen els dijous i els dissabtes.En els terrenys cinegètics de règim especial, els dies hàbils són els que indica el corresponent pla tècnic de gestió cinegètica, excepte per al porc senglar i el cabirol que seran tots els dies de la setmana.

.6 Previsions específiques de caràcter territorial per a la caça menor i major
6.1 Comarques de GironaEl període hàbil per a la caça del porc senglar a les comarques de Girona és el comprès entre el primer diumenge de setembre (dia 6) i el quart diumenge de febrer (dia 28), ambdós inclosos.
6.2 Comarques de BarcelonaEl període hàbil per a la caça del porc senglar a les comarques de Barcelona és el comprès entre el primer diumenge de setembre (dia 6) i el quart diumenge de febrer (dia 28), ambdós inclosos.
6.3 Comarques de LleidaEl període hàbil de caça del porc senglar a les comarques de Lleida és el comprès entre el primer diumenge de setembre (dia 6) i el quart diumenge de febrer (dia 28), ambdós inclosos.
6.4 Comarques de TarragonaEl període hàbil de caça del porc senglar és el comprès entre el primer diumenge de setembre (dia 6) i el quart diumenge de febrer (dia 28), ambdós inclosos.Els tudons en passos tradicionals poden caçar-se entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre, ambdós inclosos, sense limitació de dies hàbils, als indrets següents: la Budallera (terme municipal de Tarragona), dins l'àrea privada de caça T-10.123; Coll de Balaguer (terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant), dins l'àrea privada de caça T-10.127; Mas Cusidó (terme municipal de Tarragona), dins l'àrea privada de caça T-10.327, i Mas Grimau, del mateix terme municipal, dins l'àrea privada de caça T-10.262.
6.5 Comarques de les Terres de l'EbreEl període hàbil de caça de la fotja (Fulica atra) és entre el segon diumenge d'octubre (dia 11) i el segon diumenge de febrer (dia 14), ambdós inclosos.El període hàbil de caça de l'ànec coll verd (Anas platyrhyncos) és entre el segon diumenge d'octubre (dia 11) i el primer diumenge de març (dia 7), ambdós inclosos.La planificació i posterior aprofitament cinegètic de la fotja són determinats, a la vista de la població nidificant i hivernant, pels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l'Ebre, a proposta de l'Àrea de Medi Natural i amb l'informe previ del Parc Natural del Delta de l'Ebre.Els tudons en passos tradicionals poden caçar-se entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre, ambdós inclosos, sense limitació de dies hàbils, als indrets següents: les Forques (terme municipal de l'Ametlla de Mar) dins l'àrea privada de caça T-10.104 i Puig Moltó (terme municipal de l'Ametlla de Mar), dins l'àrea privada de caça T-10.150. Entre l'1 d'octubre i el segon diumenge d'octubre (dia 11), aquesta cacera només s'ha de realitzar des de llocs fixos i no es permet l'ús de gossos.Excepcionalment, per les característiques i usos agronòmics propis de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, els Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l'Ebre poden autoritzar previ informe favorable del consell territorial de caça i amb les limitacions escaients, la caça de conill amb gos a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 31 d'agost, sempre que l'abundància de conills en aquestes comarques causi danys a l'agricultura i la pràctica d'aquesta caça no perjudiqui els cultius, ni la fauna protegida.

.7 Variació dels períodes i dies hàbils

Els serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge poden variar les condicions de cacera descrites als apartats anteriors quan sigui necessari per a la correcta gestió de les espècies de caça i sempre que les circumstàncies biològiques, sanitàries, meteorològiques i/o catàstrofes naturals ho aconsellin.

.8 Mesures especials de protecció de la fauna salvatge

8.1 No és permès caçar durant el període hàbil de caça major les femelles del porc senglar acompanyades de les cries, ni tampoc les cries. Es consideren cries els individus ratllats, denominats també lletons, porcells o raions.
8.2 No és permès caçar, en qualsevol època, les femelles acompanyades de cries i els exemplars menors de dos anys de l'isard i la cabra salvatge, excepte a les reserves nacionals de caça, zones de caça controlada i àrees de caça autoritzades, quan per raons biològiques sigui necessària autoritzar aquesta actuació pel director/a dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
8.3 En les àrees privades de caça no es podran caçar com a mascles no medallables, exemplars mascles de cabra salvatge amb una puntuació de les banyes superior als 204 punts ni isards amb una puntuació de les banyes superior als 74 punts. Tampoc es podran caçar com a mascles medallables cabres salvatges de menys de 10 anys.
8.4 No es pot dur a terme l'exercici de la caça durant tota la temporada hàbil 2009-2010 en els terrenys afectats pels incendis forestals ocorreguts a partir de l'1 de gener de 2008. El detall de les zones afectades per aquests incendis es pot consultar a les bases cartogràfiques dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Tampoc es podrà dur a terme l'exercici de la caça als enclavaments no cremats de menys de 250 ha situats dins d'aquestes àrees incendiades.
8.5 No és permesa la caça de les espècies isard, cabra salvatge, cérvol, daina i cabirol en terrenys cinegètics d'aprofitament comú.
8.6 No es pot dur a terme l'exercici de la caça menor i d'ocells aquàtics per sota dels 1.700 m quan la neu cobreixi totalment el terra. Tampoc es pot caçar enlloc en dies de neu quan aquesta cobreixi de forma contínua el terra, llevat del porc senglar.
8.7 Per preservar la fauna salvatge no es pot dur a terme l'exercici de la caça en els passos de fauna d'infraestructures viàries.
8.8 No és permesa la caça de les espècies estornell vulgar (Sturnus vulgaris), tord comú (Turdus philomelos), tord ala-roig (Turdus iliacus), griva (Turdus viscivorus) i griva cerdana (Turdus pilaris) a les comarques de les Terres de l'Ebre en terrenys cinegètics d'aprofitament comú confinants amb la reserva nacional de caça dels Ports.
8.9 No es pot dur a terme l'exercici de la caça en els terrenys sotmesos a aprofitament cinegètic comú que es trobin a l'interior dels espais naturals de protecció especial i al de les reserves naturals de fauna salvatge. Excepcionalment, de manera justificada i a proposta del director/a tècnic/a de l'espai natural afectat, l'àrea de Medi Natural pertinent pot autoritzar l'aprofitament cinegètic controlat.
8.10 No és permesa la caça de la becada (Scolopax rusticola) a l'espera o aguait entre la posta i la sortida del sol. El nombre màxim de captures de becada és de tres exemplars per caçador i dia.
8.11 El nombre màxim de captures de perdiu xerra (Perdix perdix) és de dos exemplars per caçador i dia.
8.12 El nombre màxim de captures de tórtora (Streptopelia turtur) és de dotze exemplars per caçador i dia.
8.13 Per garantir la conservació de les poblacions d'àliga cuabarrada, d'àliga daurada i de trencalòs, entre el dia 8 de febrer i el 31 de març no es podrà exercir la caça en aquelles zones o àrees de nidificació que estiguin delimitades per la Direcció General del Medi Natural per a les esmentades espècies i incloses en els espais d'interès natural. Els serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge notificaran als titulars dels terrenys cinegètics afectats, les esmentades zones o àrees de nidificació.
8.14 No es pot subministrar aliment als exemplars de porc senglar fora del seu període hàbil de caça, llevat que estigui autoritzat excepcionalment pels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge per raons de control poblacional.

.9 Autoritzacions excepcionals

9.1 Quan en una determinada comarca o àmbit territorial es produeixi una abundància d'individus d'una espècie de manera que resulti perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l'agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals o la caça, els/les directors/es dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, a proposta de les corresponents àrees de Medi Natural, poden autoritzar la caça d'aquestes espècies en èpoques de veda. Com a mesura de control per a l'eradicació d'espècies al·lòctones introduïdes, també es poden autoritzar la caça de cotorretes de pit gris (Myopsitta monachus). La Direcció General del Medi Natural dictarà les instruccions tècniques oportunes per a l'adequada aplicació d'aquestes autoritzacions.
9.2 Les autoritzacions excepcionals han d'especificar:a) L'espècie o espècies objecte d'autorització.b) Les causes excepcionals que les motiven.c) El període concret de les autoritzacions.d) La modalitat o modalitats i arts autoritzades.e) El caràcter d'aquestes autoritzacions.f) La/les persona/es autoritzada/es.

.10 Falconeria

El període hàbil per a la pràctica de caça amb ocells de falconeria és el comprès entre el segon diumenge d'octubre (dia 11) i quart diumenge de febrer (dia 28), ambdós inclosos. L'exercici de la caça ve determinat per l'Ordre de 3 d'octubre de 1990, per la qual es regula la pràctica de la falconeria.

.11 Mamífers depredadors

Es consideren mamífers depredadors la guineu (Vulpes vulpes) i el visó americà (Mustela vison). La seva captura en viu només s'autoritzarà en els terrenys cinegètics en règim especial i amb caràcter excepcional quan les guineus puguin ocasionar danys a la fauna autòctona o a les repoblacions cinegètiques i, en el cas dels visons americans, pel seu control per a la seva eradicació com a espècie al·lòctona introduïda. Aquestes autoritzacions excepcionals són emeses pels directors/es dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge. La Direcció General del Medi Natural dictarà les instruccions tècniques oportunes per a l'adequada aplicació d'aquestes autoritzacions. Les autoritzacions excepcionals han de contenir les indicacions previstes a l'apartat 9.2 d'aquesta Resolució.

.12 Règim cinegètic aplicable a Era Val d'Aran

A Era Val d'Aran, en virtut de la Llei 16/90, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Val d'Aran, i dels decrets de transferència de competències i serveis de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d'Aran, l'ordenació, planificació i gestió de l'activitat cinegètica a la reserva nacional de caça del territori aranès i a la zona de caça controlada estan establerts pels plans tècnics de gestió cinegètica corresponents, els quals són aprovats anualment pel Conselh Generau d'Aran.Barcelona, 30 de juny de 2009Francesc Baltasar i AlbesaConseller de Medi Ambient i Habitatge
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...