dilluns, 15 de juny de 2009

Més sobre la tallada de canyís

Es pot comprovar com les actuacions a la sèquia s'han fet sense complir el que s'havia pactat, a més, la tallada de canyís afecta un tram de la sèquia on de moment no està previst fer cap actuació, que començarien a l'alçada del pont de Massabé. Aquesta zona on ha estat tallat el canyís seria el darrer tram on es faria el dragatge, i per calendari tocaria al setembre, per tant no calia fer-hi res.
Això no és tot, també aquesta zona es considerava "neta" i havia estat restaurada amb fons públics del propi ajuntament i de la Direcció General de Medi Natural. La restauració havia consistit en retirar la canya, una espècie forània, i afavorir el canyís. Afavorir el canyís per tal de tallarlo fins arran d'aigua poc desprès?? Això no es llençar diners i feina????
Calen explicacions???
.................................
Dragatge de la sèquia de Sils. Dos textos:
1.
Modificació projecte Millora ambiental i paisatgística de la Sèquia de Sils – Expdt. 2007/375 Proposta del Regidor de Governació, Via Pública, Obres i Serveis i Medi Ambient.
Antecedents

- Mitjançant acord de la Junta de Govern del 4 de juny del 2007, es va sol·licitar una subvenció alDepartament de Medi Ambient i Habitatge per a la millora ambiental i paisatgística de la sèquia de Sils.

- En data del 21 de novembre de 2007 es va rebre la resolució, amb la qual se’ns informa de l’atorgació d’un ajut de 20 930€ per aquest concepte.

- El passat 30 de novembre es va mantenir una reunió amb representats del DMAH i de l’ACA, arrel d’una actuació pendent de dragatge de la mateixa zona, que no es realitzarà fins al setembre de 2008 per motius de protecció de la fauna. En aquesta reunió es va acordar realitzar una sèrie de modificacions en les actuacions inicials per tal de fer compatibles ambdues actuacions a la sèquia.

- Informe de l’Agent per a l’Ocupació i Desenvolupament Local de data 11-març-2008 el qual informe favorablement de les modificacions a realitzar en la zona comentada, el qual no implica cap alteració al pressupost ni tercer.

Fonaments de dret:
- Article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.- Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques – TRLCAP – (En especial els articles 56 i 201 i l’apartat 3 de la disposició final primera).- Article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.- Decret de l’Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent
ACORD :

Primer.- Aprovar les modificacions del projecte inicial com a conseqüència de la reunió mantinguda el passat 30 de novembre per tal de fer compatibles les actuacions a la sèquia per part del DMAH i l’ACA, que es concreten a l’informe tècnic presentat per la Responsable de laGestió de l’Estany de Sils.

Segon.- Trametre aquest acord a l’interessat, a intervenció i a l’AODL.
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 17 DE MARÇ DEL 2008http://ids-pmpersils.blogspot.com/2008/05/acta-de-sessi-de-la-junta-de-govern.html
2.
L’Agència Catalana de l’Aigua es compromet a executar les obres de dragatge de la Sèquia de Sils aquest estiu
Al 2006, des de l’àrea tècnica de gestió de l’Estany de Sils, es va redactar un informe preliminar per dur a terme una actuació de millora de la capacitat hidràulica i neteja de la Sèquia, que es va dirigir a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), administració responsable del seu manteniment
Després de dos anys d’intents d’accelerar unes actuacions que ja estaven aprovades i pendents d’execució, el 30 de gener de 2008 es va aconseguir reactivar el tema i concretar l’actuació.
Per determinacions legals, ja que l’Estany de Sils és un Espai d’Interès Natural i protegit per l’administració, les obres no es podien executar abans de l’agost i no més tard de novembre, període en què no s’altera el cicle natural de la fauna que viu i s’alimenta a la sèquia, segons el Departament de Medi Ambient

L’ACA va executar uns estudis hidrològics de la conca de la Sèquia de Sils al setembre del 2008, que es van allargar fins a l’octubre, per definir quines eren les zones on calia dragar i en quines condicions. A partir dels resultats, es van determinar els punts d’actuació i el protocol per a la protecció de la fauna. Així, en primer lloc, es van acotar les zones on es realitzaria la retirada de sediments amb unes xarxes, per impedir que la fauna hi accedís. En segon lloc es va procedir a col•locar trampes per a tortugues, per retirar el màxim nombre d’individus.

Un cop es garantís que no hi havia perill per a les tortugues, es procediria a iniciar el dragatge
L’actuació es va allargar fins al novembre i les temperatures a l’Estany de Sils van descendir considerablement, iniciant-se el període d’hivernació de les tortugues, fet que va impedir la seva retirada i, per tant, que Medi Ambient permetés l’execució de l’obra.

Aquest mes de febrer l’ajuntament de Sils ha aconseguit finalment el compromís de l’ACA per enllestir aquestes obres durant l’estiu del 2009 i s’ha concretat un calendari d’execució. Així doncs, el proper mes de juliol s’iniciarà el protocol de retirada de fauna en els punts d’actuació i a l’agost es procedirà a iniciar el dragatge, que anirà des del pont sense baranes de Massabé, en direcció aigües amunt, fins al pont de l’entrada a l’Estany de Sils, on hi ha l’estació de bombament de la depuradora

REGIDORIA DE MEDI AMBIENTQuadern de Sils, març 2009
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...