dimarts, 23 de juny de 2009

Acord de custòdia al delta de la Tordera

Càmping La Tordera i l’associació Orchis, Naturalistes de la Selva i l’Alt Maresme, signen un acord per a la custòdia de la riba i ribera de la desembocadura del riu La Tordera a Malgrat de Mar.

Ambdues entitats estableixen les bases per a definir la protecció dels terrenys privats ubicats a la riba del riu Tordera a la zona del delta per a garantir-ne la preservació i evitar-ne la degradació que pateix.La desembocadura de La Tordera és un espai d’alt valor ecològic que alberga una gran quantitat d’hàbitats i espècies animals i vegetals típiques d’ambients aquàtics costaners, i alhora representa un punt estratègic com a lloc d’hivernada i repòs durant els passos migratoris de multitud d’aus.
Aquests valors naturals, afegits als paisatgístics, funcionals i d’identitat de la regió, fan de la desembocadura del riu Tordera l’espai natural amb major biodiversitat i poder d’atracció de tots els municipis que l’envolten.El delta conserva molts dels seus valors naturals i d’un enorme potencial tant des del punt de vista ecològic i de recuperació, com des d’un punt de vista lúdic, educatiu o científic.

És a la seva riba sud, als terrenys limítrofes amb el Càmping La Tordera de Malgrat de Mar, on s’ubiquen els hàbitats millor conservats de tot l’espai i que mereixen d’una ja improrrogable restauració, ordenació i gestió, i a la vegada, d’una co-participació entre la propietat, els diferents agents socials i les diferents administracions que hi concorren.L’Acord de Custòdia és un mecanisme pel qual s’estableixen uns principis i unes pautes entre dues parts com a eina per assolir uns determinats objectius compartits, a la vegada que facilita la participació i l’ajuda d’altres entitats i/o de les diferents administracions competents en l’execució i finançament de les actuacions i iniciatives encaminades en aquest sentit.

Aquest Acord de Custòdia és un procediment de caràcter voluntari, amb l’objectiu d’assegurar la conservació a llarg termini dels valors naturals de l’espai i possibilitar un ús correcte i compatible amb aquests.Amb aquesta voluntat, les dues parts consideren necessàries una sèrie d’actuacions i iniciatives encaminades a la recuperació, gestió, manteniment i seguiment de l’espai i dels seus valors, així com impulsar-les i participar en elles.

En aquest document es fixen de mutu acord els termes i mecanismes pels quals s’han d’assolir els objectius marcats, i s’estableixen les relacions entre la propietat i l’entitat. Entre d’altres, són objectius del present acord:

-La protecció, restauració, manteniment i divulgació dels hàbitats naturals de l’espai (bosc de ribera, formacions arbustives, herbassars, canyissars i altres comunitats vegetals).
-La protecció, recuperació, estudi i divulgació de les espècies animals i vegetals pròpies de l’espai.
-Gestió dels usos de l’espai, corregint els perjudicials, i potenciant els compatibles amb l’hàbitat i les espècies naturals.
-Ordenar l’espai per fer compatibles els tres punts anteriors, així com dotar-lo de la infrastructura necessària per a la seva interpretació i per al seu ús lúdic i educatiu.
-Limitar els accessos a l’espai i dintre de l’espai mitjançant tanques de fusta i senyalitzacions.
-Eliminar o corregir tots aquells elements incompatibles amb els punts anteriors o que afectin al paisatge o a la seva imatge d’espai natural.
-Seguiment i manteniment de les actuacions o iniciatives dutes a terme a l’espai.-Difusió de les actuacions, iniciatives i valors naturals de l’espai.
-Implicació de les diferents administracions i població en general en el seu ús correcte, manteniment i coneixement.

Càmping La Tordera i Orchis, Naturalistes de la Selva i l’Alt Maresme mantenen contactes amb diferents administracions per establir actuacions que permetin la recuperació del delta. En aquest sentit, són optimistes al preveure actuacions concertades amb d’altres administracions per a garantir la preservació actual del delta més enllà dels criteris que tinguin cadascuna de les administracions implicades en la gestió del delta.

Malgrat de Mar, 19 de juny de 2009

Càmping La TorderaOrchis, Naturalistes de la Selva i l’Alt Maresme
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...