dimecres, 20 de febrer de 2008

Es manté la situació d'excepcionalitat 2 a les conques del Ter, el Llobregat i la Muga

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.


El mes de febrer s’ha caracteritzat pel predomini d’una situació anticiclònica
S’han registrat precipitacions febles que no han augmentat les reserves embassades a les conques que es troben en l’escenari d’excepcionalitat 2
L’estat dels embassaments de les conques internes a dia d’avui és del 23,36%, davant del 45,45% de l’any passat

El mes de febrer s’ha caracteritzat pel predomini d’una situació anticiclònica i amb la presència de precipitacions febles, que no han estat suficients per provocar una resposta hidrològica significativa que augmenti les reserves embassades a les conques que es troben en excepcionalitat 2 (Ter, Llobregat i Muga).Pel que fa a les pluges en forma de neu, cal destacar que durant els dies 2 i 3 de febrer es van registrar precipitacions sobretot a la part oriental de Catalunya, que van suposar un augment poc significatiu de les reserves d’aigua en forma de neu a les conques internes. D’altra banda, a les conques catalanes de l’Ebre, en canvi, la superfície innivada va disminuir, de manera que el volum corresponent al total de conques de Catalunya ha experimentat un lleuger descens des de la darrera setmana de gener.

En conseqüència, es manté la situació d’excepcionalitat 2 al sistema Ter-Llobregat i a la conca de la Muga. Així mateix, continuen en situació d’excepcionalitat per dèficit de pluviometria la resta de conques de Catalunya, a excepció de la conca de la Garona, que es troba en situació de normalitat.

Mesures específiques previstes al sistema Ter-Llobregat en la fase d’excepcionalitat 2:

En aquest escenari, s’estableix que els volums d’aigua embassada destinables als regadius del Baix Ter, la sèquia de Manresa i el canal de la Dreta del Llobregat es redueixen significativament fins convertir-se en dotacions de supervivència d’arbrat. Així mateix, es preveu la substitució progressiva de les captacions per a reg dels regants del marge dret del Llobregat per aigües regenerades procedents de la depuradora del Baix Llobregat. L’aigua destinada a cabals circulants aigües avall del sistema d’embassaments del Ter-Llobregat es redueix fins als valors mínims però suficients amb l’objectiu de mantenir la continuïtat hidràulica que possibilita la vida piscícola. L’Agència Catalana de l’Aigua estudia reforçar aviat aquests cabals circulants del riu Ter aigües avall del Pasteral amb aportacions d’aigua dels aqüífers de la zona que presenten un bon estat de reserves. La gestió conjunta dels recursos superficials i subterranis en aquest escenari potencia una major explotació dels aqüífers del Baix Llobregat per descarregar la demanda sobre els embassaments.

Mesures de caràcter general:
Com a mesures de caràcter general, cal remarcar que els ajuntaments dels municipis de les conques en situació d’excepcionalitat de nivell 2 han de preveure, mitjançant les seves disposicions locals, la prohibició de destinar aigua potable per a la pràctica d’aquells usos que no siguin l’abastament domèstic, com ara l’aigua de les piscines públiques i privades, el reg de jardins particulars i els usos de l’aigua en els parcs aquàtics i d’altres instal·lacions de caràcter lúdic.
Per tant, i amb caràcter no exhaustiu, esmentem a continuació el conjunt de pràctiques que no poden usar aigua apta per al consum humà de les xarxes d’abastament:
1. Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat.
2. Reg o aigualeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat.
3. Emplenament de piscines, estanys i fonts, privats o públics.
4. Fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.
5. Rentat de mànega de tota mena de vehicles exceptuant l’efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.

Paral·lelament, els volums lliurats per a l’abastament urbà als dipòsits de capçalera municipal o zones de subministrament en baixa respondran a un valor màxim equivalent a 270 litres per habitant i dia. Podeu trobar informació complementària al web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), als apartats Seguiment de recursos i usos, i Estat dels embassaments, situats al marge dret de l’apartat de Sequera 2007, que trobareu a l’enllaç següent:http://mediambient.gencat.net/aca/ca/planificacio/sequera/gestio_sequera_2007/inici.jsp La pròxima actualització de les dades sobre l’evolució de la sequera al nostre país es farà el 3 de març.

Barcelona, 18 de Febrer de 2008
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...