dijous, 21 de setembre de 2006

Fauna: Mamífers de la Selva II (quiròpters)


ORDRE CHIROPTERA


Família Rhinolophidae

Ratpenat de ferradura gran (Rhinolophus ferrumequinum)
Es desconeix amb exactitud la seva distribució a la comarca. S'han trobat colònies d'hivernada al Collsacabra i a la vall de Llémena.

Ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros)
Estatus desconegut. Present en coves i avens del Collsacabra i la Llémena i en algunes edificacions de l'interior. Probablement es troba ben distribuït a la meitat nord de la comarca.

Ratpenat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale)
Espècie de requeriments mediterranis. Existeixen cites localitzades al litoral de la comarca i al Montseny (Flaquer, 2004).

Ratpenat de ferradura mitjà (Rhinolophus mehelyi)
Estatus desconegut. Existeixen cites localitzades al sud del litoral.

Ratpenat de cova (Miniopterus schreibersi)
Estatus desconegut. Se'n coneix una colònia al Collsacabra, al Far, (Baucells et al. 1998).

Ratpenat de musell llarg (Myotis myotis)
Sembla ser poc abundant. Ha estat citat a les Guilleries (Baucells et al. 1998), però també al litoral nord i sud (Flaquer et al, 2004).

Ratpenat de musell agut (Myotis blythi)
Citat al litoral sud de la comarca (Flaquer et al, 2004).

Ratpenat de Natterer (Myotis nattereri)
Hi ha uns pocs registres al sud de la comarca (Flaquer et al, 2004).

Ratpenat d'orelles dentades (Myotis emarginata)
Espècie mediterrània escassa. Citada a les Guilleries, (Flaquer et al, 2004).

Ratpenat d'aigua (Myotis daubentonii)
Citat a la franja meridional de la comarca, entre les Guilleries i el Montnegre, (Flaquer et al, 2004).

Ratpenat de peus grans (Myotis capaccinii)
Citat al litoral sud, (Flaquer et al, 2004)

Ratapinyada pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus) / Ratapinyada pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus)
La impossibilitat de diferenciar ambdues espècies morfològicament no permet delimitar amb exactitud la distribució de cada una d'elles a la comarca. Sembla ser que es troben àmpliament distribuides (els quiròpters més comuns i freqüents) i que viuen en simpatria, essent P. pygmaeus més freqüent en zones humides, (Flaquer, 2004).

Ratapinyada pipistrella falsa (Pipistrellus nathusii)
Espècie de requeriments medioeuropeus. Ha estat localitzada al Montseny, (Flaquer et al, 2004).

Ratapinyada de vores blanques (Pipistrellus kuhlii)
Escassa. Localitzada al Montseny i a les Guilleries, (Flaquer et al, 2004).

Ratapinyada pipistrella muntanyenca (Hipsugo savii)
Cita únicament al Montseny, en concret a la vall de Sant Fe, (Baucells et al, 1998).

Ratpenat nòctul petit (Nyctalus leisleri)
Escàs. Espècie forestal citada al Montseny i al Montnegre, (Flaquer et al, 2004).

Ratpenat dels graners (Eptesicus serotinus)
Relativament freqüent. Ha estat citat al Montseny (Baucells et al, 1998), però també s'observa freqüentment a la plana.

Ratpenat orellut septentrional (Plecotus auritus) / Rat-penat orellut meridional (Plecotus austriacus)
P. auritus ha estat citat al Montseny i al Montnegre, al igual que P. austriacus (Flaquer et al, 2004), que també ha estat citat a la plana i al litoral.


Família Molossidae

Ratpenat cuallarg (Tadarida teniotis)
Escàs. La majoria d'observacions corresponen a exemplars solitaris, probablement migradors, i es localitzen a l'interior i a la plana.
Bibliografia:

ARRIZABALAGA, A. MONTAGUD, E. & GONSÀLBEZ, J. (1986). Introducció a la biologia i zoogeografia dels petits mamífers (Insectívors i Rosegadors) del Montseny (Catalunya). Ed. Generalitat de Catalunya, CIRIT, Barcelona.

Baucells, J., Camprodon, J. & Ordeix, M. 1998. La fauna vertebrada d’Osona. Barcelona: Lynx Edicions.

Flaquer, C., Ruíz-Jarillo, R. y Arrizabalaga, A. (2004). CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FAUNA QUIROPTEROLÓGICA DE CATALUÑA. SECEM, Galemys, 16 (2): 39-55, 2004
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...