dimarts, 20 de gener de 2015

Censos d'aus hivernants a l'estany de Sils. Una petita anàlisi dels darrers 15 anys.
Des de l'any 2001 es realitzen a l'estany de Sils censos d'aus hivernants relacionades amb hàbitat humits. Enguany, quinze anys després del primer ces, hom disposa d'un mínim de dades i de perspectiva històrica per a fer una mínima valoració de l'evolució de les poblacions de les espècies més característiques d'ocells relacionades amb aquest espai.
Els resultats dels censos són condicionats per molts factors, des de la climatologia i l'horari fins al número de participants i, també, la sort. Per aquest motiu cal una sèrie prou llarga en el temps per poder aventurar-se a realitzar una anàlisi que permeti avaluar-ne els resultats.
Agrair la col·laboració d'en Joan Ventura, qui aporta les dades i organitza any rere any els censos a l'Estany de Sils i la plana de la Selva, i d'en Joan Goy, qui ha elaborat els gràfics que fonamenten aquest post.


El cabusset (Tachybaptus ruficollis) és escàs a l'hivern i depèn de la presència de lamines d'aigua permanents i de certa fondària. La minsa població hivernant sembla mantenir-se estable els darrers anys.


El corb marí gros (Phalacrocorax carbo) és de presència habitual a l'hivern a l'estany de Sils des de la creació de la llacuna permanent. Els màxims registrats coincideixen amb períodes de pluges intenses que afavoreixen l'augment de cabal de la sèquia i la conseqüent aportació d'aigües (i peixos) cap a la llacuna permanent i altres zones inundables. Població hivernant en davallada a la zona.


A l'hivern, els representants d'aquesta família a la zona són el bernat pescaire (Ardea cinerea), l'agró blanc (Casmerodius albus), el bitó (Botaurus stellaris), el martinet blanc (Egretta garzetta) i l'esplugabous (Bubulcus ibis).
L'espècie més nombrosa és l'esplugabous, amb desenes o centenars d'exemplars que utilitzen l'estany únicament com a ajocador, és a dir, hi passen la nit i a trenc d'alba es desplacen cap a les zones d'alimentació de la plana de la Selva i del litoral. Els màxims registrats venen determinats per la mida del grup d'aus que s'agrupen a l'ajocador. Les molèsties humanes i la presència de depredadors determinen la ubicació d'aquest, i si les molèsties són molt intenses, simplement desplacen el punt de descans a altres indrets de la comarca o de comarques veïnes.
El martinet blanc es manté com a hivernant regular però en baix nombre que rarament supera la desena d'exemplars. Els darrers anys amb prou feines arriba a la mitja dotzena d'ocells.
La presència de bitó a l'Estany als censos d'hivern és anecdòtica (es van detectar dos exemplars durant el cens de l'any 2011).
L'agró blanc és de presència relativament recent als censos d'hivern, essent una espècie molt escassa en època hivernal. Els primers exemplars es detecten el 2011 i el 2012 (2 exemplars), els anys següents no es detecta la seva presència i al 2015 apareix novament (1 ex.).
El bernat pescaire és de presència habitual durant tot l'any i la seva detecció durant els censos d'hivern sembla aparentment estable en nombre variable (màxims de 15 exemplars).


El grup dels ànecs demostra una clara davallada poblacional pel que fa a efectius hivernants. Les dues espècies més freqüents i regulars són l'ànec collverd (Anas platyrhynchos) i el xarxet comú (Anas crecca), amb efectius clarament a la baixa i que amb prou feina supera el centenar d'ocells entre les dues espècies en el darrer cens. La presència d'altres espècies d'anàtides, sempre en baix nombre, com ara l'ànec cullerot (Anas clypeata) i el griset (Anas strepera), són anecdòtiques. Destaca la presència d'un grup d'oques vulgars (Anser anser) hivernants els anys 2008 i 2009 (7 i 3 ocells, respectivament).


Les espècies presents a la zona són l'aligot comú (Buteo buteo), l'esparver vulgar (Accipiter nisus) i el xoriguer (Falco tinnnunculus) que compten amb contingents hivernants aparentment estables, amb una tendència a l'alça pel que fa als aligots. Ocasionalment s'han registrats altres espècies, sempre un únic exemplar de cada una d'elles: Esmerla (Falco columbarius), Esparver d'espatlles negres (Elanus caeruleus) i Astor (Accipiter gentilis).


La polla d'aigua (Gallinula chloropus) i el rascló (Rallus aquaticus) són les espècies presents habitualment a la zona durant l'hivern. Els efectius hivernants semblen tendir a l'estabilitat, però es tracta d'espècies d'hàbits amagadissos, difícils de detectar i amb poblacions clarament subestimades.
A destacar la desaparició de la fotja (Fulica atra) com a hivernant a partir de l'any 2012.


Aquest grup està representat únicament per la fredeluga (Vanellus vanellus) en l'època en que es realitzen els censos. Arran de la desaparició de les zones obertes amb vegetació baixa i dels prats de pastura aquesta espècie ha desaparegut com a hivernant.


El becadell (Gallinago gallinago) és l'únic representant d' aquesta família a la zona durant els censos, si bé hi ha registres ocasionals de becadell sord (Limnocriptes minimus). Al igual que la fredeluga, el becadell era molt més nombrós quan existien parcel·les gestionades que es mantenien amb vegetació baixa i amb una fina làmina d'aigua. Arran de la disminució d'aquests hàbitats s'ha convertit en una espècie amb una clara tendència a la baixa.


El blauet (Alcedo atthis) és de presència habitual a la zona, si bé durant l'hivern és més aviat escàs. Els censos semblen denotar una tendència a l'estabilització dels minsos contingents hivernants.
dimarts, 13 de gener de 2015

L'any ornitològic 2014 a la Selva: GAVIIDAE, PODECIPIDAE, PROCELLARIDAE, SULIDAE, PHALOCROCORIDAE (Calàbries, cabussons, baldrigues, mascarells i corbs marins)


Gavia sp., Calàbria no identificada

S'observen 2 exemplars el 6 d'abril davant la platja de Blanes. És una data força tardana per a hivernants. L'espècie més citada a la zona és la Calabria grossa (Gavia immer).

 

Tachybaptus ruficollis, Cabusset

És freqüent i relativament comú durant tot l'any a les principals zones humides, estany de Sils, desembocadura de la Tordera i, sobretot, les basses del camp de golf de Caldes de Malavella, on es registren les observacions de grups més grans (fins a 15 individus).

 

Podiceps cristatus, Cabussó emplomallat

Citacions d'entre 1 i 3 exemplars durant els mesos de gener, febrer i desembre a la desembocadura de la Tordera. Destaca l'observació d'un mínim de 12 exemplars a la mateixa localitat el 20-09, data primerenca per a l'arribada de contingents hivernants, pel què es de suposar que  es tractés de migrants.

 

Podiceps nigricollis, Cabussó collnegre

Dades d'un exemplar durant els mesos de març i abril a la desembocadura de la Tordera. També un exemplar entre el setembre i l'octubre al veïnat d'Esclet, en zones inundables. Sobta la presència d'aquesta espècie capbussadora en un indret on manquen les làmines d'aigua amb certa profunditat i on la pressió cinegètica és molt elevada.

 

Calonectric diomedea, Baldriga cendrosa

Observacions freqüents de grups de fins a un mínim de 35 exemplars enfront la costa entre Tossa i Blanes entre els mesos de maig i setembre.

 

Puffinus yelkouan / Puffinus mauretanicus, Baldrigues mediterrània i balear

Les observacions enfront el litoral selvatà es reparteixen al llarg de l'any, si bé els màxims d'observacions i d'exemplars es produeix entre el maig i el juny.

 

Morus bassanus, Mascarell atlàntic

Citacions des del gener fins al maig. No hi ha cap més dada fins a l'octubre, quan comença a fer-se més habitual.

 

Phalacrocorax aristotelis, Corb marí emplomallat

Observat durant tot l'any al litoral, amb un màxim de 50 exemplars el 07-05 enfront la desembocadura de la Tordera.

  
 

divendres, 9 de gener de 2015

L'any ornitològic 2014 a la Selva: Anatidae (Oques, cignes i ànecs)


Sense cap ànim de ser un recull exhaustiu, aniré exposant un petit resum de les dades més interessants del que ha sigut l'any ornitològic del 2014 a la comarca natural de la Selva (incloent la vall del Llémena i tota la plana de la Selva, inclosa la part que pertany administrativament al Gironès).

Comencem amb el grup de les anàtides.

 

 

Anser anser, Oca vulgar

S'observa un exemplar a la desembocadura de la Tordera durant tot l'any, probablement un animal provinent de captiveri.

 

Alopochen aegyptiaca, Oca egípcia

Entre 1 i 3 exemplars al llarg del març i l'abril a la desembocadura de la Tordera.

 

Tadorna tadorna, Ànec blanc

Un exemplar observat el 31-05 a la desembocadura de la Tordera, on es torna a fer una nova observació el 30-12. El 31-12 se n'observen 2 exemplars al veïnat d'Esclet, de Cassà.

 

Spatula clypeata, Ànec cullerot

Durant el març hi ha un grapat de citacions repartides entre l'estany de Sils, les llacunes de Caldes de Malavella i la desembocadura de la Tordera. En aquesta darrera localitat s'observen un màxim de 12 exemplars. No es torna a detectar fins a l'agost, de nou a les tres localitats i amb un màxim de 4 exemplars a la desembocadura de la Tordera.

 

Spatula querquedula, Xarrasclet

Entre 2 i 3 exemplars observats durant els mesos de març i abril a l'estany de Sils i a la desembocadura de la Tordera. No hi ha més observacions fins al setembre, quan s'observen 3 exemplars a l'estany de Sils.

 

Mareca penelope, Ànec  xiulador

Un exemplar el 31-03 a l'estany de Sils, única dada de migració prenupcial. El 04-10 s'observa un exemplar a Esclet, i al desembre es repeteixen les observacions d'entre 1 i 2 ocells a l'estany de Sils.

 

Mareca strepera, Ànec griset

Entre 1 i 3 exemplars observats al setembre a la desembocadura de la Tordera.

 

Aix galericulata, Ànec mandarí

Durant el febrer s'observen entre 2 i 4 exemplars a l'aiguabarreig Ter-Brugent. L'espècie és habitual els darrers anys a l'aiguabarreig i al Ter entre el Pasteral i Susqueda durant algunes setmanes d'hivern.

 

Anas crecca, Xarxet comú

A partir del gener i fins al març s'observen petits grups a l'estany de Sils, la desembocadura de la Tordera i les basses del camp de golf de Caldes de Malavella, amb un màxim de 60 exemplars a l'estany de Sils. No hi ha dades dels mesos de primavera i estiu i es torna a detectar des del setembre fins al desembre a las mateixes localitats.

 

Anas acuta, Ànec cuallarg

Observats entre el març i l'abril entre 1 i 3 exemplars a l'estany de Sils i la desembocadura de la Tordera.

 

Netta rufina, Xibec

Entre 1 i 3 exemplars observats al llarg del març a la desembocadura de la Tordera.

 

Aythya ferina, Morell cap-roig

Diverses citacions d'un únic exemplar observat durant l'octubre a l'estany de Sils.

 

Aythya nyroca, Morell xocolater

A mitjans d'agost s'observen entre 1 i 2 exemplars en una bassa de reg de Caldes de Malavella, d'on desapareixen per relocalitzar-se dies més tard a l'estany de Sils (pressuposant que es tracti dels mateixos individus). Hi ha dubtes sobre la classificació taxonòmica d'un dels exemplars, ja que podria tractar-se d'un híbrid entre A.nyroca i A.ferina.

 

Aythya fuligula, Morell de plomall

Un mascle roman a l'estany de Sils durant els mesos de novembre i desembre.

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...